Wsparcie przez Radę Uniwersytetu – wielka odpowiedzialność

W dniu dzisiejszym przewodnicząca Rady Uniwersytetu Wrocławskiego, pani Jolanta Hoffman, zwróciła się do członków Kolegium Elektorów UWr w imieniu Rady z oficjalnym listem, w którym wskazała, że 28 lutego Rada spotkała się z kandydatami na Rektora UWr. Po przeprowadzeniu rozmów, które miały formę klasycznego przesłuchania – bez kontekstów wojennych 🙂 – kandydatów pod kątem ich poglądów na interesujące członków Rady zagadnienia związane ze stanem obecnym i rozwojem Uczelni,

Rada UWr pragnie poinformować niniejszym Uniwersyteckie Kolegium Elektorów, iż kandydatem, który w wyniku tegoż głosowania uzyskał poparcie Rady jest Pan Profesor Przemysław Wiszewski.


Dla mnie jest to niezwykle ważna informacja. Wielokrotnie podkreślałem, że nie wykorzystujemy potencjału Rady. To zespół osób wybranych przez Senat. W połowie są to nasi wykładowcy o wybitnym dorobku naukowym o charakterze międzynarodowym – Profesorowie Jerzy Korczak, prawnik, Piotr Sorokowski, psycholog, Maciej Kryza, geograf, Eugeniusz Zych, chemik.

W połowie jej skład tworzą osoby związane ze środowiskiem biznesu i władz samorządowych naszego miasta. To ludzie, którzy wiedzą, czego potrzebuje od nas nasze otoczenie, ale też którzy wiedzą, jak zarządzać wielkimi organizacjami i organizmami społecznymi. To Rafał Dutkiewicz, wieloletni prezydent Wrocławia, Wojciech Hann, bankier, wieloletni członek zarządu BGK, Jolanta Hoffman, specjalistka od zarządzania zasobami ludzkimi, vice-president w koncernie DeLavaL, Krzysztof Przybylski, IT Director polskiego oddziału koncernu PPG. Składu dopełnia przewodniczący Samorządu Studentów UWr – Damian Rychlik.

Siłą Rady jest doświadczenie jej członków, ale też możliwość poznania się i przekazania najlepszych praktyk w relacjach Uczelni i otoczenia. Bardzo chciałbym wykorzystać ten potencjał dla całej naszej wspólnoty. Wsparcie ze strony Rady traktuję jako zobowiązanie, które będę chciał wypełnić przekształcając Uniwersytet w ośrodek innowacji dla naszego otoczenia. To musi się udać!

Stanowisko Rady