Artykuły

 1. [Recenzja:] Pohl, Walter; Wieser, Veronika; Borri, Francesco (Hrsg.): Historiography and Identity V. The Emergence of New Peoples and Polities in Europe, 1000–1300. Turnhout 2022 , ISBN 978-2-503-58849-0, In: H-Soz-Kult, 18.10.2023, <www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-137345>.
 2. Hidden Cities: Urban Space, Geolocated Apps and Public History in Early Modern Europe, edited by Fabrizio Nevola, David Rosenthal, and Nicholas Terpstra. London: Routledge, 2022. 258 pp., The Public Historian, 45/1, February 2023, s. 143-146 (recenzja).
 3. Historia lokalna i tożsamość: przykład miast dolnośląskich / Przemysław Wiszewski. – Bibliografia na stronach 201-203. – Streszczenie w języku angielskim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 76, nr 2 (2021), s. 175-203 – Dostęp: https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/143604. – link zweryfikowany 9.02.2022
 4. Niemcy o Polsce i Polakach? : o różnych poziomach transferu treści kulturowych w średniowieczu / Przemysław Wiszewski. – Bibliografia na stronach 732-733. – Streszcz. w jęz. ang., pol. // Kwartalnik Historyczny. – R. 125, nr 3 (2018), s. 721-733 – Dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KH/article/view/KH.2018.125.3.07. – . – Link zweryfikowany 29.01.2019
 5. Robert Frost : The Oxford History of Poland-Lithuania, Volume 1: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569. New York, 2015 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // The American Historical Review. – Vol. 122, Iss. 1 (2017), s. 242-243. – Dostęp: https://doi.org/10.1093/ahr/122.1.242. – . – Link zweryfikowany 25.10.2017
 6. O potrzebie współpracy badaczy w trakcie edycji tekstu / Przemysław Wiszewski. – Rec. pracy: Schreiben und „Rescripte” von Frauen und „Princessinnen” ausdem Liegnitz(er) Fürsten Hause (1546-1678). Edition sowie eine historisch-soziopragmatische und historisch-textlinguistische Skizze / Anna Just. Berlin, 2014 // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 71, nr 1 (2016), s. 155-160
 7. Dynamika zmian spójności Śląska : krajobraz po badaniach w ramach projektu Cuius Regio / Przemysław Wiszewski. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 70, nr 3 (2015), s. 119-133
 8.  Rzut oka na teoretyczny „Olimp Historyków” : 22th International Congress of Historical Sciences (Jinan, 23-29 VIII 2015 r.) / Przemysław Wiszewski // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 70, nr 3 (2015), s. 180-188
 9. Komunikacja, która stwarza region / Przemysław Wiszewski. – Rec. pracy: Zrození země. Komunikující společenství pozdně strědověkého Slezska / Martin Čapský. Praha, 2013 // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 70, nr 1 (2015), s. 123-129
 10. Destrukcyjne czy spajające region? : grupy społeczne na średniowiecznym Śląsku w kontekście aktywności politycznej (czwarta ćwierć XII-XV w.) / Przemysław Wiszewski. – Streszczenie w języku angielskim, niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 67, nr 4 (2012), s. 103-138
 11. Robert Antonín : Zahraníční polítíka krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno, 2009 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 67, nr 1 (2012), s. 114-119
 12. Z badań nad zaginionym światem opowieści o przeszłości Polski : uwagi na marginesie pracy Edwarda Skibińskiego / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.. – Rec. pracy: Przemiany władzy : narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy/ Edward Skibiński. Poznań, 2009 // Kwartalnik Historyczny. – R. 119, nr 1 (2012), s. 91-104
 13. Region wrocławski – region śląski : podziały terytorialne a kształtowanie wspólnoty regionalnej w XI – pierwszej połowie XIII w. : esej źródłowy / Przemysław Wiszewski. – Streszczenie w języku angielskim i niemieckim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 66, nr 3 (2011), s. 11-25
 14. Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, hrsg. von Joachim Bahlcke, Urlich Schmilewski, Thomas Wünsch : . Würzburg, 2010 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 66, nr 4 (2011), s. 108-114
 15. Jedna metoda ponad wszystkie? : w odpowiedzi na uwagi Pawła Żmudzkiego / Przemysław Wiszewski // Kwartalnik Historyczny. – R. 118, nr 2 (2011), s. 249-263. – Polem. z: Nieuchwytna „tradycja dynastyczna” Piastów : uwagi polemiczne do wybranych fragmentów książki Przemysława Wiszewskiego „Domus Bolezlai : w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)” / Paweł Żmudzki. Kwartalnik Historyczny. – R. 117, nr 2 (2010), s. 117-132
 16. Czy Wrocławianie chcieli zmian? : średniowieczne koncepcje dziejów miasta w wybranych dziełach historiografii wrocławskiej / Przemysław Wiszewski. – Streszczenie w języku angielskim. // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 65, nr 3 (2010), s. 249-262. – Numer posiada własny tyt.: Modernizacja Wrocławia w tysiącletniej perspektywie dziejów miasta
 17. Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, hrsg. von Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz, mitarb. von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak, München 2010 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 65, nr 4 (2010), s. 663-670
 18. Iwona Pietrzyk : Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku. Katowice, 2008 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 65, nr 2 (2010), s. 283-286
 19. Piotr Górecki, A local society in transition : the Henryków Book and related documents, Toronto, 2007 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Acta Poloniae Historica. – T. 101 (2010), s. 286-290
 20. Henryk Brodaty konfratrem śląskich zakonników? : uwagi na marginesie dwóch dokumentów z 1204 roku / Przemysław Wiszewski // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 64, nr 2-3 (2009), s. 555-559. – Historiae deditus Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin.
 21. Struktura, fabuła i historia : wokół opowieści o odzyskaniu wzroku przez Mieszka (Galli Anonymi Cronicae, I, 4) / Przemysław Wiszewski. – Tekst także w jęz. niem. pt : Struktur, Fabel, und Geschichte: die Erzählung über das Wiedergewinnen des Augenlichtes von Mieszko I. ( Galli Anonymi Cronica ducum Poloniae, I, 4), s. 215-237 // Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. – Nr 5 (2009), s. 45-64. – Esej jest skróconą i zmienioną wersją art., który w całości ukazał się w pracy Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura.[…] / pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego. Wrocław 2006, s 457-473
 22. Słów kilka o pisaniu uważnym : odpowiedź na polemikę Bogusława Czechowicza / Przemysław Wiszewski // Kwartalnik Historyczny. – R. 116, nr 4 (2009), s. 151-156. – Polem z : Odpowiedź na recenzję mojej książki „Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza” autorstwa Przemysława Wiszewskiego / Bogusław Czechowicz. Kwartalnik Historyczny. R. 116, nr 4 (2009), s. 143-149. – Recenzja książki Bogusława Czechowicza pt.: „Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza” ukazała się w Kwartalniku Historycznym. R. 114, nr 4 (2007), s. 122-126
 23.  Bagi Dániel : Królowie węgierscy w „Kronice” Galla Anonima, Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 108. Kraków, 2008 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Studia Źródłoznawcze. – T. 47 (2009), s. 223-226
 24. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem historii / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. // Zapiski Historyczne. – T. 74, z. 3 (2009), s. 119-125. – Polem. z: Co dwa stopnie, to nie jeden : kronika (nie)obecności „miejsc pamięci” w badaniach historycznych / Kornelia Kończak // Zapiski Historyczne. – T. 73, z. 2-3 (2008), s. 191-209. – Na marginesie artykułu Kornelii Kończak, Co dwa stopnie, to nie jeden. Kronika (nie)obecności „miejsc pamięci” w badaniach historycznych, Zapiski Historyczne, t. 73: 2008, z.2-3, s.191-209
 25. Tomasz Jasiński : O pochodzeniu Galla Anonima. Kraków, 2008 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Studia Źródłoznawcze. – T. 47 (2009), s. 220-223
 26. Kobieta, książę, chrzest i źródła tradycji rodowej Piastów : ( Thietmar, IV, 55-56) – szkic problemu / Przemysław Wiszewski // Biuletyn Polskiej Misji Historycznej . – Nr 4 (2007), s. 11-16. – Bibliogr. – Tekst także w jęz. niem. pt.: Die Frau, der Fürst, die Taufe und die Quellen der Familien Tradition der Piasten (Thietmar, IV 55-56) – Problementwurf, s. 163-168
 27. Bogusław Czechowicz : Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. Warszawa, 2005 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Kwartalnik Historyczny. – R. 114, nr 4 (2007), s. 122-126
 28. Mniszki w świecie informacji : dyplomatyka a badania kontaktów społecznych, przykład benedyktynek z Legnicy / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. // Studia Archiwalne. – [Nr] 2 (2006), s. 37-51 : tab., wykr. – Recenzent: prof. dr hab. Henryk Wąsowicz. – Materiały z VIII Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 21-22 października 1998
 29. Waldemar P. Könighaus : Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Wiesbaden, 2004 : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Kwartalnik Historyczny. – R. 112, nr 4 (2005), s. 126-131
 30. At the beginnings of the Piast Dynastic tradition : the ancestors of Mieszko in the „Chronicle” Gallus Anonymus / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. // Quaestiones Medii Aevi Novae. – Vol. 9 (2004), s. 153-182
 31. Księża w świecie zakonnic : wizytacje biskupie w opactwach benedyktynek w Małopolsce i na Śląsku (koniec XVI-XVIII w.) / Przemysław Wiszewski. – Streszcz. ang. // Nasza Przeszłość. – T. 101 (2004), s. 239-271
 32. Przodkowie Mieszka w „Kronice Anonima” zwanego Gallem : wokół narodzin tradycji genealogicznej Piastów / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. // Genealogia. – T. 16 (2004), s. 7-66
 33. Świat według Ambrożego Bitschena, czyli jak XV-wieczny mieszkaniec Legnicy mógł postrzegać swoje miejsce we wszechświecie / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. // Szkice Legnickie. – Nr 25 (2004), s. 29-85
 34. Zespół Jazu Rzeczyckiego i kanał Odra-Prawików w XVIII – początkach XIX wieku / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. // Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. – [T.] 46 (2004), s. 221-233 : fot.
 35. W poszukiwaniu zaginionych światów, czyli rzecz o „Kronice Thommendorfów” / Przemysław Wiszewski // Rocznik Świdnicki. – T. 31 (2003) [wyd. 2004], s. 45-56
 36. Gabriela Wąs : Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku. Wrocław, 2000. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 142) : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Nasza Przeszłość. – T. 97 (2002), s. 423-435
 37. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XIII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2235, . Historia 144), Wrocław 2000. : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. – R. 57, nr 1 (2002), s. 77-83
 38. Wojciech Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym. Wrocław, 2001. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 143) : [recenzja]. – Rec.: Wiszewski Przemysław // Nasza Przeszłość. – T. 98 (2002), s. 575-579
 39. Legnicka tablica pamiątkowa rodu Budziwojowiców : przyczynek do poznania tradycji genealogicznej rycerstwa na Śląsku w pierwszej połowie XVI wieku / Przemysław Wiszewski. – Bibliogr. // Genealogia. – T. 12 (2000), s. 69-98
 40. (wspólnie z Markiem Derwichem), Z dziejów nowożytnej misji benedyktyńskiej (G. Scott, Rage Undone. English Monks in the Age of Enlightenment, Bath 1992), „Nasza Przeszłość”, 90 (1998), s. 473-479.