Troska i nauka / Care and science!

/English version below/

Kochani, drodzy współpracownicy, doktoranci i studenci,

Miniony tydzień nie należał do spokojnych. Obserwowaliśmy z jednej strony szybki wzrost potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Co gorsza, z drugiej strony wyraźne są napięcia społeczne związane z dyskursem symbolicznym w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza z użyciem siły przez stołeczną Policję w tym kontekście. W obu przypadkach zrozumiałe są głosy – płynące zwłaszcza z zagranicy – zaniepokojenia dotyczące stabilności naszej działalności naukowej i edukacyjnej oraz bezpieczeństwa członków naszej Wspólnoty.

Dlatego chciałbym stanowczo podkreślić, że bezpieczeństwo wszystkich członków naszej Wspólnoty, a jednocześnie rozwój każdego z nas są warunkami, bez których nie da się prowadzić nowoczesnych badań i innowacyjnej dydaktyki.

Wraz z prorektorami oraz samorządami studenckim i doktoranckim pracujemy nad sposobem organizacji zajęć. Chcemy, by był on możliwie elastyczny, ale też zawierał konkretne zalecenia i opierał się na czytelnych priorytetach naszej działalności. Jeśli tylko będzie taka możliwość, chcemy, by studenci i doktoranci mogli się spotykać i dyskutować w przestrzeni Uniwersytetu. Zwłaszcza w przypadku nauk eksperymentalnych jest to nieodzowne. Tam, gdzie bez znaczącego uszczerbku będziemy mogli przenieść zajęcia w przestrzeń wirtualną – będziemy starali się zapewnić odpowiednio wcześniej warunki do przygotowania kursów online. Musimy także określić we współpracy ze związkami zawodowymi zalecenia dotyczące pracy wykładowców i pracowników administracji. Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości, bo do zrobienia jest bardzo dużo, a sytuacja jest bardzo dynamiczna. Projekt szczegółowych zaleceń powinien się ukazać jeszcze przed 1 września, a skończona wersja na początku kadencji – czyli po 1 września.

Nie uchylamy się od odpowiedzialności za zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które mogą się czuć zagrożone z racji narodowości, koloru skóry, orientacji seksualnej. Swoje stanowisko przedstawiałem nie raz – Uniwersytet jest i musi być społecznością otwartą. W różnorodności tkwi bowiem nasza siła, ze zderzenia poglądów, z dyskusji czerpiemy inspirację. Naszą różnorodność będziemy chronić i jestem przekonany, że będziemy mieli w tym zakresie wsparcia nie tylko władz Wrocławia, ale i mieszkańców naszego miasta. Uniwersytet i miasto Wrocław nie boi się dyskusji, ale odrzuca wezwania do użycia przemocy w dowodzeniu swoich racji. Działalność wrocławskiej Policji w czasie ostatnich demonstracji społecznego niezadowolenia była przykładem profesjonalizmu i wysokiej kultury. Jestem przekonany, że tak pozostanie. Wiem też, że zawsze będziecie mogli liczyć na naszą Wspólnotę. W każdej sytuacji.

Kochani, od słów zawsze ważniejsze są czyny. Obserwujcie nasze działania, wspierajcie nas swoimi uwagami. I nie dajcie sobie wmówić, że trzeba się bać. Trzeba być uważnym, trzeba się wspierać, trzeba jasno określić podstawowe wartości i prawa, które nas łączą, które będziemy rozwijać. Przed nami dużo ekscytujących dyskusji, emocjonujących odkryć w gronie zróżnicowanej Wspólnoty.

Na Uniwersytecie jedyną drogą jest racjonalność. Bo wiedza na niej budowana łączy wszystkie istoty ludzkie.

 

Dear colleagues, PhD students and students,

The past week was not a peaceful one. On the one hand, we have seen a rapid increase in confirmed SARS-CoV-2 infections in Poland. What is worse, on the other hand, there are clear social tensions related to symbolic discourse in the public space, and to the use of force by the Warsaw Police Department in this context. Both cases caused concerns about the stability of our scientific and educational activities and the safety of the members of our community.

Therefore, I would like to emphasize that the safety of all members of the University, and at the same time the development of each of us, are conditions without which it is impossible to conduct modern research and innovative teaching.

Together with the vice-rectors as well as students’ and doctoral self-governments, we are working on the method of organizing classes during possible second wave of the epidemic. We want classes to be as flexible as possible, but we are determined to establish specific recommendations based on clear priorities of our activity. Whenever possible, we want BA, MA and PhD students to be able to meet and discuss within the University space. Especially in the case of experimental science it is indispensable. Where we will be able to move the classes into virtual space without significant losses in quality – we will try to provide the conditions for the preparation of online courses in advance. We also need to define, in cooperation with the trade unions, recommendations for the work of teachers and administrative staff. We ask for a moment of patience, because there is a lot to be done and the situation is very dynamic. The draft detailed recommendations should be published before September 1st but the finished version at the beginning of the term of my office – that is after September 1st.

We do not avoid our responsibility to ensure the safety of all of us who may feel threatened because of their nationality, skin color, or sexual orientation. I have presented my position more than once – the University is and must be an open community. Our strength lies in diversity, and we draw inspiration from hot but rational discussions. We will protect our diversity and I am convinced that we will have the support of not only the authorities of the city of Wrocław, but also of the inhabitants of the entire city. The University and the City of Wrocław is not afraid of discussions, but rejects calls to use violence in proving one’s cases. The activity of the Wrocław Police during the recent demonstrations of social discontent was the example of high standards of professionalism. I am sure it will stay that way. I also know that all of you will always be able to count on our Community. In any situation.

Dear all, actions are always more important than words. Please, observe our activities ad support us with your comments. And don’t let anyone tell you that you have to be afraid to be in Wrocław. You have to be careful, certainly, you need to support yourself, you need to clearly define the basic values ​​and rights that unite us, which we will develop. Ahead of us are many exciting discussions and discoveries among a diverse Community of scholars and students.

At the University, the only way is rationality. The knowledge built on it connects and never divides human beings.

2 komentarze do “Troska i nauka / Care and science!”

Możliwość komentowania została wyłączona.